ZAŠTITA PRIRODE
EKOLOŠKA MREŽA NATURA 2000

ŠTO JE EKOLOŠKA MREŽA NATURA 2000?
Ekološka mreža NATURA 2000 temelji se na EU direktivama, a sastavljena je od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i staništa Europske unije. Obuhvaća gotovo 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu.
Europska priroda uključuje vrlo veliku raznolikost staništa, od kojih su mnoga nastala tradicionalnim načinima korištenja prostora koji su doprinesli obogaćivanju biološke raznolikosti. Međutim, tijekom posljednjih desetljeća ljudske aktivnosti i korištenje
prirodnih resursa značajno su se promijenili i stanje biološke raznolikosti se dramatično pogoršalo. Zbog ljudskih aktivnosti vrste izumiru 1000 puta brže nego u prirodnim okolnostima. NATURA 2000 je temeljni mehanizam kojim EU pokušava zaustaviti ove negativne trendove na svom teritoriju.

(Više o NATURA 2000 mreži na linku: https://www.haop.hr/hr/tematska- podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska- mreza/natura-2000 )

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000
NATURA 2000 nije identična zaštićenim područjima u kojima su ljudske djelatnosti značajno ograničene ili čak isključene radi očuvanja biološke raznolikosti. Cilj upravljanja NATURA 2000 područjima je održati ili poboljšati povoljno stanje očuvanosti ciljnih vrsta i staništa primjenom načela održivog razvoja. Stoga ona može pružiti nove mogućnosti ruralnim područjima, primjerice kroz ekološku poljoprivredu, eko-turizam i sl. (Više o upravljanju NATURA 2000 područjima na linku: https://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza/upravljanje)

Većinu aktivnosti i zahvata u NATURA 2000 području moguće je provesti uz mjere ublažavanja mogućih negativnih utjecaja. Prijedlozi većih razvojnih projekata ili promjena načina korištenja zemljišta trebaju proći postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. (Više o provedbi postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu na linku: https://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza/ocjena)

Osnovni način upravljanja područjem ekološke mreže je donošenje plana upravljanja u suradnji s lokalnim dionicima. Njime se utvrđuju potrebne mjere i aktivnosti za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova, kao i ekološke cjelovitosti toga područja. Pri
tome je nužno uzeti u obzir lokalne društveno-gospodarske, kulturne i druge značajke i posebnosti.

NATURA 2000 NA PODRUČJU OPĆINE PLAŠKI
Na području općine Plaški nalaze se četiri područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) i jedno područje očuvanja značajno za ptice (POP), a to su:
1. Dolina Dretulje, POVS (HR2000609)
2. Ogulinsko-plaščansko područje, POVS (HR2000592)
3. Gorski kotar i Sjeverna Lika, POVS i POP (HR1000019 i HR5000019)
4. Povremeno jezero Blata, POVS (HR2000594) (vrlo malim dijelom unutar
granica općine)

Više o svakom od navedenih područja možete pronaći na sljedećim linkovima:
1. Dolina Dretulje: https://naturaviva.hr/dolina-dretulje/
2. Ogulinsko-plaščansko područje: https://naturaviva.hr/ogulinsko-plascansko-
podrucje/
3. Gorski kotar i sjeverna Lika, POP: https://naturaviva.hr/gorski-kotar-i-sjeverna-
lika-pop/
4. Gorski kotar i sjeverna Lika, POVS: https://naturaviva.hr/gorski-kotar-i-
sjeverna-lika-povs/
5. Povremeno jezero Blata: https://naturaviva.hr/povremeno-jezero-blata/

Za sve informacije o ekološkoj mreži NATURA 2000 i upravljanju područjima možete se informirati na mrežnim stranicama Javne ustanove NATURA VIVA (www.naturaviva.hr) te im se obratiti na e-mail info@naturaviva.hr