Predstavničko tijelo

Općinsko vijeće općine Plaški koje broji 9 članova
Predsjednik vijeća Ivica Klečina (HDZ)
Potpredsjednik vijeća Rade Medaković (SDP)

Stranačka struktura vijeća

3 člana SDP (Socijaldemokratska partija Hrvatske)

– Rade Medaković

– Natalija Anušić

– Vladimir Vranić

2 člana HDZ (Hrvatska demokratska zajednica)

– Ivica Klečina

– Ivan Šego

2 člana DSS (Demokratski savez Srba)

– Milena Kosanović

– Milan Jovetić

1 član SDSS (Samostalna demokratska srpska stranka)

– Dragana Vukelić

1 nezavisni član grupe birača

– Slaven Crepulja

Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo općine donosi akte (odluke) u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 14/20 i 19/21).
Sve odluke objavljuju se u “Glasniku Karlovačke županije”.

Jedinstveni upravni odjel Općine Plaški

Radom jedinstvenog upravnog odjela upravlja pročelnik.
 Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz sljedećih područja:
 a) komunalne djelatnosti
 b) društvenih djelatnosti
 c) općih upravnih poslova

Posao u jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju:

Sanja Padjen struč. spec. oec., pročelnica
Biserka Mlinac, ekonomist, viši referent za financijsko- računovodstvene poslove
Marko Kasipović, referent poslove za komunalne djelatnosti
Kasandra Pešut, administrativni referent za poslove općinskog načelnika i općinskog vijeća
Matea Cindrić, mag. oec., viši stručni suradnik za opće poslove i financije

Općinsko vijeće srpske nacionalne manjine

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11) osnovano je Općinsko vijeće srpske nacionalne manjine Općine Plaški. Vijeće je osnovano sa ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja srpske nacionalne manjine. U vijeće je neposrednim izborima provedenim 05.05.2019. godine izabrano 8 (osam) članova sa mandatom od 4 godine.

Objave:

Nema objava!