Predstavničko tijelo

Općinsko vijeće općine Plaški koje broji 9 članova
Predsjednik vijeća Ivica Klečina, dipl.teolog
Potpredsjednik vijeća Rade Medaković

Stranačka struktura vijeća

3 člana SDP (Socijaldemokratska partija Hrvatske)
2 člana HDZ (Hrvatska demokratska zajednica)
2 člana DSS (Demokratski savez Srba)
1 član SDSS (Samostalna demokratska srpska stranka)
1 nezavisni član

Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo općine donosi akte (odluke) u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom općine (Glasnik Karlovačke županije br. 15/13).
Sve odluke objavljuju se u Glasniku Karlovačke županije.

Jedinstveni upravni odjel Općine Plaški
Radom jedinstvenog upravnog odjela upravlja pročelnik.
 Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz sljedećih područja:
 a) komunalne djelatnosti
 b) društvenih djelatnosti
 c) općih upravnih poslova

Posao u jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju:
Sanja Pađen struč. spec. oec., pročelnica
Biserka Mlinac, oec., stručna suradnica za računovodstvo, financije i proračun
Marko Kasipović, referent za komunalnu djelatnost
Kasandra Pešut, administrativni referent za poslove općinskog načelnika i općinskog vijeća
Matea Cindrić, mag. oec., viši stručni suradnik za opće poslove i financije
Milan Šupica, spremačica

Općinsko vijeće srpske nacionalne manjine
Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02) osnovano je Općinsko vijeće srpske nacionalne manjine Općine Plaški. Vijeće je osnovano sa ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja srpske nacionalne manjine. U vijeće je neposrednim izborima provedenim 17. 05. 2017. izabrano 8 (osam) članova sa mandatom od 4 godine.

Objave:

Nema objava!