Jedinstveni upravni odjel Općine Plaški

Radom jedinstvenog upravnog odjela upravlja pročelnik.
 Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz sljedećih područja:
 a) komunalne djelatnosti
 b) društvenih djelatnosti
 c) općih upravnih poslova

Posao u jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju:
Sanja Padjen, mag. oec., pročelnica

 

Biserka Mlinac, ekonomist,  viši referent za financijsko- računovodstvene poslove

 

Marko Kasipović, referent za poslove komunalne djelatnosti

 

Kasandra Pešut, administrativni referent za poslove općinskog načelnika i općinskog vijeća

Matea Cindrić, mag. oec., viši stručni suradnik za opće poslove i financije

Objave: