Ostalo, Završena

Savjetovanja s javnošću razna

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 
25/13 i 85/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/050, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19 i 144/20) i članka 37. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“,
broj 14/20 i 19/21)  Općina Plaški  objavljuje

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU


1. I .izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Plaški za 2022. godinu;
2. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Plaški za financiranje političkih
stranaka Općinskog vijeća Općine Plaški za 2023. godinu;
3. Program o namjeni korištenja novčanih sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu;
4. Program o korištenju novčanih sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom
vlasništvu u Općini Plaški za 2023. godinu;
5. Odluka o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2023. godinu;
6. Odluka o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2023. godini;
7. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Plaški za 2023.
godinu;
8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Plaški za 2023. godinu s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
9. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Plaški za razdoblje od 2023. godine do 2025.
godine;
10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2023.
godinu;
11. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Plaški za 2023. godinu;
12. Socijalni program Općine Plaški za 2023. godinu
13. Odluka o subvenciji troškova prehrane učenica i učenika u Osnovnoj školi Plaški;
14. Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za
školsku godinu 2022./2023.;
15. Odluka o subvenciji troškova ogrjeva- troškovi stanovanja za 2023. godinu;
16. Odluka o financijskoj jednokratnoj pripomoći roditeljima za novorođenče;
17. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjem vrtiću u Osnovnoj školi Plaški;
18. Odluka o naknadama za podmirenje dijela troškova studiranja;

19. Odluka o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području
Općine Plaški.

Savjetovanje traje od  15. studeni do 15. prosinac 2022. godine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. prosinca 2022. godine,
dostave svoje primjedbe, komentare i prijedloge  na predložene Nacrte Odluka u pisanom
obliku, putem elektronske pošte na e-mail adresu: procelnik@plaski.hr
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se na OBRASCU za
savjetovanje s javnošću kojeg možete preuzeti na službenim  stranicama  Općine Plaški.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni
na mrežnoj stranici Općine Plaški. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba
bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.
Nacrti prijedloga Odluka koji su objavljeni na mrežnim stranicama  Općine Plaški
predstavljaju radni materijal pa su kao takvi podložni ispravcima, izmjenama i dopunama te
se ne mogu smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlozima Odluka.

  • Završena savjetovanja - obrasci
  • Obrasci i odluke Općinskog Vijeća