Novosti

Plan klasifikacijskih oznaka za 2022. godinu

Na temelju članka 25. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21), članka 2. Naputka o brojčanim oznakama pismena, te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“, broj 132/21) i članka 53. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20, 19/21), općinski načelnik Općine Plaški, dana 31. prosinac 2021. godine, donosi P L A N klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Plaški za 2022. godinu