Novosti

Odluka o imenovanju povjerenika za informiranje

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), članaka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 53. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20, 19/21), općinski načelnik Općine Plaški dana 27. prosinac 2021. godine donosi slijedeću O D L U K U imenovanju službenika za informiranje u Općini Plaški https://plaski.hr/2021/povjerenikzainformiranje.doc