Jedinstveni upravni odjel, Novosti, Općinska uprava, Ostalo

ODLUKA o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški

Na temelju članka 53. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20, 19/21) i članka 11. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Glasnik Karlovačke županije“, broj 43/21), Općinski načelnik Općine Plaški dana 20. prosinca 2021. godine donosi ODLUKU o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški