Natječaji i javni pozivi, Završena

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna za 2022. i projekcija za 2023. – 2024. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj  25/13, 85/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/050, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 53. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20, 19/21)  Općina Plaški  objavljuje

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Plaški za 2022.

i projekcija za 2023.-2024. godinu

savjetovanje traje od  15. studeni do 15. prosinac  2021. godine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. prosinac 2021. godine, dostave svoje primjedbe, komentare i prijedloge  na predloženi Nacrt prijedloga Proračuna Općine Plaški za 2022. i projekcija za 2023.-2024. godinu  s obrazloženjem, u pisanom obliku, putem elektronske pošte na e-mail adresu: opcina-plaski@plaski.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se na OBRASCU za savjetovanje s javnošću kojeg možete preuzeti na službenim  stranicama  Općine Plaški.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani. Svi prijedlozi moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/ smanjenje određene stavke (Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Općine Plaški. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Nacrt prijedloga Proračuna koji je objavljen na mrežnim stranicama  Općine Plaški predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Proračuna.

Po provedenom savjetovanju izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju.

Privici: