Klikom O V D J E možete preuzeti sljedeće dokumente: 

   -Odluka o izvršenju Proračuna za 2019
   -PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019.g. – OBJAVA
   -Prog.održ.infrastrukture 2019. -objava
   -Program gradnje  2019-objava
   -Program gradnje plan za 2019-po izvorima-objava
   -Program održavanja-2019.- objava
   -Proračun Općine Plaški za 2019-2021. obj

Proračun Općine Plaški za 2019. godinu:

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
Prijedlog Proračuna za 2019- g. -2021. g.
Dopis - proračun za 2019. dostavlja se vijećnicima 14.11.2018. godine