Sponzorstva i donacije
Popis sponzorstava i donacija u 2017. godini
Popis sponzorstava i donacija u 2016. godini
Popis sponzorstava i donacija u 2015. godini

Socijalni programi
Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Plaški za 2016. godinu
Socijalni program za 2017. godinu

Odluke
Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Plaški 
Odluka o prikupljanju otpada 
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju Proračuna za 2017.
Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske  u građevinskom području Općine Plaški
Odluka o naknadi troškova prijevoza na posao i s posla 

Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja I. izmjena i dopuna Prostornog plana (PPU) Općine Plaški

Odluka načelnika vježbi civilne zaštite u 2018 Plaški
Odluka radna skupina za izradu Elaborata vježbe 2018
Plan vježbi civilne zaštite u 2018 Plaški
Konačni Elaborat vježbe 05.10.2018. sa slikama
Odluka o financiranju troškova umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2017. godini
Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka osiguravanja podataka o poreznim obveznicima i nekretninama po Zakonu o lokalnim porezima
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno praćenje gospodarenja energijom u Općini Plaški
Bagatelna nabava - Obnova i rekonstrukcija pojačanim održavanjem u ulici Slave Raškaj
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - ulica Slave Raškaj
Bagatelna nabava - Pojačano održavanje više dionica nerazvrstanih asfaltnih i makadamskih cesta na području općine Plaški
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - više dionica nerazvrstanih asfaltnih i makadamskih cesta na području općine Plaški

OSTALO: 

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Plaški

Financijsko izvješće Radmila Medaković

Program rada Radmila Medaković za razdoblje 2017-2021